Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamy

1 2 3 19

Môžete nahliadnuť do tried púpavy, fialky, margarétky, snežienky a konvalinky 🙂 Pribudli nové aktivity, ktoré zažili deti týchto tried.

 

Na základe tohto usmernenia žiadame rodičov, aby nahlasovali učiteľkám v triede neprítomnosť detí v MŠ ak im bola nariadená karanténa/izolácia, alebo ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

 

Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

 

Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020 „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.“


Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia budú školy zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:


a) im bola nariadená karanténa/izolácia,


b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo


c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

Prvý mesiac škôlkári úspešne zvládli a prežívajú pekné dni, aj napriek situácii, ktorá vládne okolo. Aktivity  v jednotlivých triedach si môžete pozrieť v záložke TRIEDY na bočnom paneli.

Prosíme rodičov, ktorí neuhradili poplatky za pranie posteľnej bielizne – 8€ a poplatok za hygienické potreby – 5€, aby tak učinili do piatku 9.10.2020. Poplatky môžete odovzdať ráno službukonajúcej učiteľke a ona odovzdá poplatok učiteľkám v triede. Peniaze poprosíme vložiť do obálky  a označiť ju menom a priezviskom. Ďakujeme

Oznamujeme rodičom, že aj v nastávajúcom týždni bude platiť usmernenie z minulého týždňa. Zároveň žiadame rodičov, aby bezodkladne hlásili vedeniu školy akékoľvek podozrenie na Covid 19.

 

Upozorňujeme rodičov, aby dali svojmu dieťaťu rúško do šatňovej skrinky.

Dňa 28. septembra 2020 sa konalo ustanovujúce zasadnutie rady školy. Tajným hlasovaním boli zvolení do jednotlivých funkcií títo členovia:


Mgr. Slávka Andrejovská – predseda Rady školy
Pavol Bačik – podpredseda Rady školy
Mgr. Soňa Kulíková – tajomník Rady školy

 

Ostatní členovia: 

 

Anna Marušáková – zástupca pedagogických zamestnancov


Alena Beľaková – zástupca nepedagogických zamestnancov


Ivana Kuzmová – zástupca rodičov


Michaela Sušinová DiS, art. – zástupca rodičov


Mgr. Mária Šmajdová – zástupca zriaďovateľa


Ing. Iveta Špaková – zástupca zriaďovateľa


Mgr. Vilám Mihok – zástupca zriaďovateľa (poslanec MsZ)


Milan Pavúk – zástupca zriaďovateľa (poslanec MsZ)

Dňa 23.septembra 2020 sa uskutočnili voľby do Rady školy pri Materskej škole, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove za zákonných zástupcov na funkčné obdobie rokov 2020 -2024.

V Rade školy vo funkčnom období rokov 2020-2024 budú rodičov zastupovať:

Pavol Bačik
Ivana Kuzmová
Soňa Kulíková
Michaela Sušinová DiS. art.

Pedagogických zamestnancov  budú zastupovať:

Slávka Andrejovská 
Anna Marušáková

Nepedagogických zamestnancov budú  zastupovať:

Alena Beľáková

Zástupcov zriaďovateľa  budú zastupovať:

Mária Šmajdová – zamestnanec mesta Stropkov
Iveta Špaková – zamestnanec mesta Stropkov
Viliam Mihok – poslanec MsZ
Milan Pavúk – poslanec MsZ

 

Dňa 28.septembra 2020 (t. j. v pondelok) sa uskutoční prvé ustanovujúce zasadnutie rady školy, ktoré zvoláva riaditeľka školy. O priebehu zasadnutia budú rodičia a široká verejnosť  informovaní prostredníctvom webového sídla materskej školy.

                                                                                                              

Mgr. Jana Klebanová, riaditeľka školy

Žiadame rodičov, aby v prípade, že ich dieťa nie je v materskej škole prítomné viac ako tri dni po sebe sú povinní vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti a odovzdať ho učiteľke pri príchode do triedy .

 

vyhlásenie 

Triedne aktívy sa rušia z dôvodu nariadenia Ministerstva školstva, kvôli zhoršeniu pandemickej situácie na Slovensku

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovalo usmernenie k prevádzke školy.

 

Po každom prerušení dochádzky žiaka do materskej školy v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Aktualizované vyhlásenie o bezinfekčnosti je uvedené v prílohe.

 

AKTUALIZOVANÉ VYHLÁSENIE o  bezinfekčnosti

1 2 3 19

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt