Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamy

Oslavy v triede Obláčiky

Aj do triedy Obláčiky boli pozvané drahé mamy, lebo sú pre svoje deti viac ako drahokamy. Tešili sa, radosť mali aké im ich ratolesti ku ,, Dňu matiek” milé prekvapenie dali.  

text: p. uč Alenka

 


Oslavy v triede sedmokrásky


Oslavy v triede fialky

Mama je slnko so zlatým vlasom.
Malé slniečko- to zasa ja som.
Preto sa na svete krásne máme.
Mne svieti mama. A ja mame.

Deti z triedy Fialky  sa poďakovali  mamkám  za ich starostlivosť  krásnym vystúpením…

text a foto: p. uč Danka

Oslavy v triede Zvončeky

 


Oslavy v triede margarétky

 


Oslavy v triede SNEŽIENKY

foto:p. uč Danka


Oslavy v triede KONVALINKY

foto: p. uč Janka


Oslavy Dňa matiek v triede PÚPAVY

Mamulienka, mamička, máme radi teba, 
Ty si naše slniečko, čo nám svieti z neba, 
Ty si naše slniečko, čo sa stále smeje,
a teplými lúčikmi slniečka nás hreje. 

Takto krásne vyznali svoju lásku k mamičkám naše najmenšie púpavienky pri príležitosti Dňa Matiek. 

text a foto: p. uč Klaudia

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove v zmysle zákona č. 245/2022 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov oznamuje, že:

 

zápis detí do materskej školy  na školský rok 2022/2023  sa uskutoční od  2. mája  do 31. mája 2022.

 

Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie  si zákonný zástupca môže stiahnuť na webovom sídle  materskej školy – www.msmssp.sk, alebo si ho môže osobne vyzdvihnuť v kancelárii riaditeľky materskej školy v dňoch od 02.05.2022 do 31.05.2022 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Žiadosť o prijatie  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorého súčasťou je aj lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a ktoré obsahuje aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa je možné doručiť:

 • osobne (v kancelárii riaditeľky/zástupkyne materskej školy)

 • poštou na adresu (Materská škola, Matice slovenskej 740/7, 091 01 Stropkov)

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE:

 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t. j. deti, ktoré  dosiahli 5 rokov veku k   31.08.2022 podľa VZN mesta Stropkov o spádových  materských školách;

 • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;

 • deti, ktoré nedovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2022 môžu byť výnimočne prijaté  na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ, ak zákonný zástupca  o to požiada riaditeľstvo materskej školy a k žiadosti  predloží  súhlasné  vyjadrenie príslušného zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára  pre deti a dorast;

 • deti, ktoré dovŕšili 4 roky veku;

 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku;

 • deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31. 12.2022;

 • prijímanie detí mladších ako 3 roky bude v súlade so školským zákonom výnimočné.

Školský semafor je prostriedok na udržanie bezpečného prostredia v školách po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19. Je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole na troch úrovniach, o ktorých vás budeme pravidelne informovať.

 

Zelená farba predstavuje stav, kedy v materskej škole nie je žiadna osoba pozitívna na ochorenie COVID 19 alebo je jedna či viac osôb v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s pozitívnou osobou. Edukácia sa uskutočňuje bez obmedzenia, za prísnych protiepidemických opatrení.

 

Oranžová farba vás upozorní na to, že bola v materskej škole minimálne 1 pozitívna osoba. Riaditeľ školy preruší edukáciu v triede, v ktorej sa pozitívne dieťa alebo  zamestnanec vyskytol. Ak sa pozitívna osoba vyskytla v domácnosti dieťaťa alebo zamestnanca, v karanténe zostáva len dieťa, resp. zamestnanec, nie celá trieda.

 

Červená farba nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch, ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ,  ktoré môže obmedziť prevádzku materskej školy vo viacerých alebo všetkých triedach, z dôvodu výskytu ohniska nákazy. 

 

Pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov, rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Nikto s príznakmi ochorenia COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Ak rodič príznaky nevie vylúčiť, kontaktuje detského lekára.

 

Príznaky ochorenia COVID 19:

 

 • akútne – zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia

 • najčastejšie – horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo  upchatý nos

 • bežné – únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka

 • zriedkavé – vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, stratu čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

 •  

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavení sa prvých klinických príznakov, musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu. 

 

Úzky kontakt je kontakt osoby s pozitívnou osobou na COVID 19, pri ktorom boli osoby :

 • v priamom fyzickom kontakte,

 • od seba vo vzdialenosti menšej ako 2m dlhšie ako 15 minút,

 • v interiérovom alebo inak uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút,

 • spoločne v dopravnom prostriedku a cestovali dlhšie ako 15 minút,

 • v kontakte bez prekrytia horných dýchacích ciest a pozitívna osoba kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Výnimku z karantény, v prípade výskytu pozitívnej osoby v triede, si môžu uplatniť deti, ktoré prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní na základe výsledku PCR testu, Ag testu alebo testu na protilátky, ak sa u nich nevyskytujú klinické príznaky. 

 

Odporúčame, aby takýto stav rodič oznámil na začiatku školského roka prostredníctvom Oznámenia o výnimke z karantény, dostupné tu: Oznámenie_o_výnimke_z_karantény.docx

 

Deti v materskej škole majú výnimku z povinnosti nosiť rúško. Vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a písomným vyhlásením o  bezpríznakovosti, ktoré je uvedené vyššie. Na komunikáciu externých osôb s materskou školou sa využíva dištančný spôsob v čase konzultačných hodín. 

Vážení rodičia,

 

plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude musieť každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane): – dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,


 dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,


 dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,


 nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona,


 dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.

O zmene výšky mesačného poplatku a poplatkoch za stravu Vás budeme informovať  po porade riaditeľov škôl, ktoré sa bude konať 30.08.2021.

 

Ostatné poplatky, ktoré je zákonný zástupca povinný uhradiť nájdete na oranžovej bočnej lište pod názvom POPLATKY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

3.júla 2021 vyšla novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 1.8.2021, ktorá ovplyvní i dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Čo sa týka materských škôl od nového školského roka 2021/2022 dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:

 

 • všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní)

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia. Podľa § 4 ods. 4 sa žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením. Z uvedeného vyplýva, že budete mať zvýšený daňový bonus podľa dole uvedenej tabuľky.

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021

Na sumu daňového bonusu na dieťa vplýva suma životného minima, ktorá sa od 1.7.2021 menila. Uvedené znamená, že výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021 sa oproti predošlému roku mení nasledovne:

 

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.1.2021 do 30.6.2021

na dieťa   do 6 rokov veku                               46,44 €

na dieťa nad 6 rokov veku                              23,22 €

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.7.2021 do 31.12.2021

na dieťa   do 6 rokov veku                               46,44 €

na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku          39,47 €

na dieťa nad 15 rokov veku                                      23,22 €

Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu HN alebo ŽM podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách. Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu na základe hmotnej núdze,  ďalej vo výške životného minima alebo bez daňového bonusu žiadame, aby predložili na ÚPSVaR Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov najneskôr do 10.08.2021

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE si stiahnite TU

Prečítajte si Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 5/2021

o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.

 

VZN č.5/2021

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt