Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamy

1 2 3 20

Aj obláčiky v Bokši sa dočkali Mikuláška, ktorý im priniesol darčeky. Deti sa za darčeky poďakovali a Mikuláškovi pripravili program, aby sa u nich dobre cítil. Ďakujeme Mikuláško, že si prišiel 🙂

Mikuláš dnes prišiel s anjelikom. A viete prečo nezobral so sebou čerta? Lebo všetky deti v našej materskej škole sú poslušné a dobré 🙂 Veru ich Mikuláško aj pochválil za krásne básničky a pesničky, ktoré si deti pre Mikuláška pripravili. Rozdal darčeky, odfotil sa s deťmi a ponáhľal sa rozdávať darčeky iným deťom. Ďakujeme Mikuláško, že si nás navštívil.

 

Oznamujeme rodičom, že od 16. novembra 2020 (pondelok) bude prevádzka vo veľkom pavilóne zabezpečená v riadnom režime. Zákonný zástupca v triedach snežienky, margarétky, zvončeky a konvalinky odovzdá a vyberie svoje dieťa v  jednotlivých triedach.

 

Prosíme rodičov, aby sa čo najmenej  zdržiavali v interiéri materskej školy a dodržiavali protiepidemiologické predpisy  – ochranné rúška, dezinfekciu rúk a odstupy.

 

Tiež prosíme rodičov, aby pred vstupnou chodbou vedúcou k triedam používali návleky.

Aj v tomto školskom roku podobne ako v minulom činí poplatok do fondu ZRPŠ sumu 15€. Prosíme rodičov, aby uhradili 15 € do konca mesiaca november učiteľkám v jednotlivých triedach, alebo službukonajúcej učiteľke pri odovzdávaní dieťaťa. 

 

Ďakujeme.

Prosíme rodičov, aby vyplnili toto vyhlásenie pri nástupe dieťaťa do materskej školy od pondelka (9.11) a odovzdali ho učiteľke na službe. Toto vyhlásenie zverejnilo Ministerstvo školstva SR vzhľadom k situácii s pandémiou COVID 19 dňa 8.11.2020 a každý rodič je povinný ho odovzdať pri nástupe dieťaťa do MŠ odo dňa 9.11.2020

 

vyhlásenie

 

 

Môžete nahliadnuť do tried púpavy, fialky, margarétky, snežienky, konvalinky a zvončeky 🙂 Pribudli nové aktivity, ktoré zažili deti týchto tried.

 

Na základe tohto usmernenia žiadame rodičov, aby nahlasovali učiteľkám v triede neprítomnosť detí v MŠ ak im bola nariadená karanténa/izolácia, alebo ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

 

Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

 

Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020 „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.“


Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia budú školy zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:


a) im bola nariadená karanténa/izolácia,


b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo


c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

Prvý mesiac škôlkári úspešne zvládli a prežívajú pekné dni, aj napriek situácii, ktorá vládne okolo. Aktivity  v jednotlivých triedach si môžete pozrieť v záložke TRIEDY na bočnom paneli.

Prosíme rodičov, ktorí neuhradili poplatky za pranie posteľnej bielizne – 8€ a poplatok za hygienické potreby – 5€, aby tak učinili do piatku 9.10.2020. Poplatky môžete odovzdať ráno službukonajúcej učiteľke a ona odovzdá poplatok učiteľkám v triede. Peniaze poprosíme vložiť do obálky  a označiť ju menom a priezviskom. Ďakujeme

Oznamujeme rodičom, že aj v nastávajúcom týždni bude platiť usmernenie z minulého týždňa. Zároveň žiadame rodičov, aby bezodkladne hlásili vedeniu školy akékoľvek podozrenie na Covid 19.

 

Upozorňujeme rodičov, aby dali svojmu dieťaťu rúško do šatňovej skrinky.

1 2 3 20

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt