Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk
mpc_farebne
msvvas_farebne
esf_efrr_vertikal_farebne
oplz_vertikal_farebne
NIVAM letak
np_pop_ii_farebne

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

 

Materská škola Matice slovenskej 740/7 je zapojená do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí  a žiakov II.

 

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk

 

Prijímateľom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava (ďalej len „MPC“). MPC je štátnou rozpočtovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). MPC plní úlohy vyplývajúce zo záväzkov voči MŠVVaŠ SR v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády, ako aj úlohy súvisiace s európskymi a medzinárodnými prioritami.  

Činnosť MPC je zameraná na zabezpečovanie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) prostredníctvom vytvorených a schválených programov a modulov programov vzdelávania, na organizovanie atestácií pre PZ a OZ na základe potvrdenia o oprávnení na organizovanie atestácií č. 1/2019 – AT, na poskytovanie odborno-metodickej pomoci a poradenstva školám, školským zariadeniam a zariadeniam sociálnej pomoci formou konzultácií a učiteľských online fór. Dlhodobo sa zaoberá aj riešením problematiky integrácie a inklúzie v školách a školských zariadeniach, vzdelávaním PZ a OZ v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, ale aj v oblasti zvyšovania úrovne funkčných gramotností detí a žiakov, vzdelávaním vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov.

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.  

 

Cieľovou skupinou národného projektu sú všetky školy zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy) a deti/žiaci, ktoré/ktorí tieto školy navštevujú.

 

Názov, kód v ITMS – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Kód projektu v ITMS2014+ – 312011AQI4

 

Miesto realizácie – Celé územie SR

Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Obdobie realizácie: 30. 06. 2020 – 31. 12. 2022

Alokácia: 82 149 501,30 eur

Ciele:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,

  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,

  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Personálne zabezpečenie inklúzie:

Pedagogickí a odborní zamestnanci:

  • pedagogickí asistenti alebo asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

  • sociálni pedagógovia

  • školskí špeciálni pedagógovia

  • školskí psychológovia

Materská škola vytvorila pracovné miesta pre dvoch špeciálnych pedagógov a dvoch asistentov učiteľa. Ide o pracovné pozície pedagogických zamestnancov, ktorí individuálnym  prístupom k deťom budú nápomocní  pri zvyšovaní inkluzívnosti  a kvality výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole.

 

Všetci prijatí zamestnanci spĺňajú  kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

np_pop_ii_farebne

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt