Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Aktuálne

1 2 3 36

Nahliadnite do fotogalérie  MŠ Bokša a pozrite čo majú nové obláčiky 🙂

Oznamujeme rodičom, že od 16. novembra 2020 (pondelok) bude prevádzka vo veľkom pavilóne zabezpečená v riadnom režime. Zákonný zástupca v triedach snežienky, margarétky, zvončeky a konvalinky odovzdá a vyberie svoje dieťa v  jednotlivých triedach.

 

Prosíme rodičov, aby sa čo najmenej  zdržiavali v interiéri materskej školy a dodržiavali protiepidemiologické predpisy  – ochranné rúška, dezinfekciu rúk a odstupy.

 

Tiež prosíme rodičov, aby pred vstupnou chodbou vedúcou k triedam používali návleky.

Aj v tomto školskom roku podobne ako v minulom činí poplatok do fondu ZRPŠ sumu 15€. Prosíme rodičov, aby uhradili 15 € do konca mesiaca november učiteľkám v jednotlivých triedach, alebo službukonajúcej učiteľke pri odovzdávaní dieťaťa. 

 

Ďakujeme.

 

Na základe tohto usmernenia žiadame rodičov, aby nahlasovali učiteľkám v triede neprítomnosť detí v MŠ ak im bola nariadená karanténa/izolácia, alebo ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

 

Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

 

Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020 „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.“


Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia budú školy zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:


a) im bola nariadená karanténa/izolácia,


b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo


c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

Prvý mesiac škôlkári úspešne zvládli a prežívajú pekné dni, aj napriek situácii, ktorá vládne okolo. Aktivity  v jednotlivých triedach si môžete pozrieť v záložke TRIEDY na bočnom paneli.

Prosíme rodičov, ktorí neuhradili poplatky za pranie posteľnej bielizne – 8€ a poplatok za hygienické potreby – 5€, aby tak učinili do piatku 9.10.2020. Poplatky môžete odovzdať ráno službukonajúcej učiteľke a ona odovzdá poplatok učiteľkám v triede. Peniaze poprosíme vložiť do obálky  a označiť ju menom a priezviskom. Ďakujeme

Oznamujeme rodičom, že aj v nastávajúcom týždni bude platiť usmernenie z minulého týždňa. Zároveň žiadame rodičov, aby bezodkladne hlásili vedeniu školy akékoľvek podozrenie na Covid 19.

 

Upozorňujeme rodičov, aby dali svojmu dieťaťu rúško do šatňovej skrinky.

Žiadame rodičov, aby v prípade, že ich dieťa nie je v materskej škole prítomné viac ako tri dni po sebe sú povinní vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti a odovzdať ho učiteľke pri príchode do triedy .

 

vyhlásenie 

Jar je v plnom prúde a pred nami je predĺžený víkend a dúfajme, že počasie sa umúdri a zasvieti nám slniečko, ktoré nás zohreje. Ponúkame Vám zopár nápadov na jarné aktivity 🙂

 

Oznamujeme rodičom, že v mesiaci máj si budú môcť vyzdvihnúť osobné veci svojich detí z materskej školy v nasledovných termínoch:

 

5.5 – v čase od 9:00 do 13:00 triedy snežienky  a zvončeky

 

12.5 – v čase od 9:00 do 13:00 – triedy margarétky a konvalinky

 

19.5 – v čase od 9:00 do 13:00 – triedy sedmokrásky a fialky

 

26.5. – v čase od 9:00 do 13:00 – trieda púpavy.

 

Prosíme rodičov, aby pri preberaní vecí dodržiavali hygienické opatrenia a termíny pre jednotlivé triedy.

1 2 3 36

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt