Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Aktuálne

1 2 3 6

Oslavy v triede Obláčiky

Aj do triedy Obláčiky boli pozvané drahé mamy, lebo sú pre svoje deti viac ako drahokamy. Tešili sa, radosť mali aké im ich ratolesti ku ,, Dňu matiek” milé prekvapenie dali.  

text: p. uč Alenka

 


Oslavy v triede sedmokrásky


Oslavy v triede fialky

Mama je slnko so zlatým vlasom.
Malé slniečko- to zasa ja som.
Preto sa na svete krásne máme.
Mne svieti mama. A ja mame.

Deti z triedy Fialky  sa poďakovali  mamkám  za ich starostlivosť  krásnym vystúpením…

text a foto: p. uč Danka

Oslavy v triede Zvončeky

 


Oslavy v triede margarétky

 


Oslavy v triede SNEŽIENKY

foto:p. uč Danka


Oslavy v triede KONVALINKY

foto: p. uč Janka


Oslavy Dňa matiek v triede PÚPAVY

Mamulienka, mamička, máme radi teba, 
Ty si naše slniečko, čo nám svieti z neba, 
Ty si naše slniečko, čo sa stále smeje,
a teplými lúčikmi slniečka nás hreje. 

Takto krásne vyznali svoju lásku k mamičkám naše najmenšie púpavienky pri príležitosti Dňa Matiek. 

text a foto: p. uč Klaudia

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove v zmysle zákona č. 245/2022 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov oznamuje, že:

 

zápis detí do materskej školy  na školský rok 2022/2023  sa uskutoční od  2. mája  do 31. mája 2022.

 

Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie  si zákonný zástupca môže stiahnuť na webovom sídle  materskej školy – www.msmssp.sk, alebo si ho môže osobne vyzdvihnuť v kancelárii riaditeľky materskej školy v dňoch od 02.05.2022 do 31.05.2022 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Žiadosť o prijatie  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorého súčasťou je aj lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a ktoré obsahuje aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa je možné doručiť:

  • osobne (v kancelárii riaditeľky/zástupkyne materskej školy)

  • poštou na adresu (Materská škola, Matice slovenskej 740/7, 091 01 Stropkov)

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t. j. deti, ktoré  dosiahli 5 rokov veku k   31.08.2022 podľa VZN mesta Stropkov o spádových  materských školách;

  • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;

  • deti, ktoré nedovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2022 môžu byť výnimočne prijaté  na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ, ak zákonný zástupca  o to požiada riaditeľstvo materskej školy a k žiadosti  predloží  súhlasné  vyjadrenie príslušného zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára  pre deti a dorast;

  • deti, ktoré dovŕšili 4 roky veku;

  • deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku;

  • deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31. 12.2022;

  • prijímanie detí mladších ako 3 roky bude v súlade so školským zákonom výnimočné.

Vo štvrtok dopoludnia nás navštívil ujo Dano s edukatívnym programom pre deti Filip a modrá starenka. Prostredníctvom tohto programu deti získali nové informácie o  znečisťovaní našej planéty, skúsili separovať odpad a dozvedeli sa veľa nových informácií. Kamaráti z tried snežienky, konvalinky a zvončeky pomohli modrej starenke  a kamarátovi Filipovi s touto náročnou úlohou a roztriedili veru všetok odpad správne.

text:p. uč. Danka, foto: p. uč Danka, Ľubka

Opäť k nám zavítalo divadielko. Deti z tried Margarétky, Snežienky, Zvončeky, Konvalinky pozorne vnímali dej bábkovej rozprávky ” Kráľovstvo varešiek” v prevedení herca z prešovského bábkového divadla Babadlo. Deti nielen pozorne vnímali dej rozprávky, ale sa aj aktívne zapájali na odpovedanie vareškových otázok.To bolo radosti a smiechu.

text a foto:p. uč. Janka

 

Deťom v triede Obláčiky vyčarila  úsmev na tváričkach divadelná adaptácia slovenskej ľudovej rozprávky ,, Hopsa, horsa, zem otvor sa!” predstavením prešovského bábkového divadla Babadlo. 

text a foto: p. uč Alenka

Naši predškoláci získali pekné umiestnenia vo výtvarnej súťaži Včelár a včely očami detí, ktorú usporiadal Slovenský zväz včelárov ZO Stropkov a mesto Stropkov.

 

Ďakujeme Kristínke Dzurjovej – víťazka I. kategórie, Tomášovi Möhwaldovi, Johanke Zvijačovej a Mateovi Malačinovi a tešíme sa na ďalšie výtvarné práce týchto šikovných maliarov .

1 2 3 6

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt