Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Aktuálne

1 2 3 6

Októbrové počasie bolo doposiaľ veľmi príjemné a preto sa staršie deti z tried margarétky, snežienky, konvalinky a zvončeky vybrali spoznávať areál Pod vlekom. Dlhodobú vychádzku zvládli všetky deti, strávili príjemne chvíle a  prežili veselé dopoludnie.

text: p. uč. Danka
foto: p. uč. Anička a Františka

Školský semafor je prostriedok na udržanie bezpečného prostredia v školách po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19. Je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole na troch úrovniach, o ktorých vás budeme pravidelne informovať.

 

Zelená farba predstavuje stav, kedy v materskej škole nie je žiadna osoba pozitívna na ochorenie COVID 19 alebo je jedna či viac osôb v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s pozitívnou osobou. Edukácia sa uskutočňuje bez obmedzenia, za prísnych protiepidemických opatrení.

 

Oranžová farba vás upozorní na to, že bola v materskej škole minimálne 1 pozitívna osoba. Riaditeľ školy preruší edukáciu v triede, v ktorej sa pozitívne dieťa alebo  zamestnanec vyskytol. Ak sa pozitívna osoba vyskytla v domácnosti dieťaťa alebo zamestnanca, v karanténe zostáva len dieťa, resp. zamestnanec, nie celá trieda.

 

Červená farba nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch, ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ,  ktoré môže obmedziť prevádzku materskej školy vo viacerých alebo všetkých triedach, z dôvodu výskytu ohniska nákazy. 

 

Pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov, rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Nikto s príznakmi ochorenia COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Ak rodič príznaky nevie vylúčiť, kontaktuje detského lekára.

 

Príznaky ochorenia COVID 19:

 

  • akútne – zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia

  • najčastejšie – horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo  upchatý nos

  • bežné – únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka

  • zriedkavé – vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, stratu čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

  •  

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavení sa prvých klinických príznakov, musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu. 

 

Úzky kontakt je kontakt osoby s pozitívnou osobou na COVID 19, pri ktorom boli osoby :

  • v priamom fyzickom kontakte,

  • od seba vo vzdialenosti menšej ako 2m dlhšie ako 15 minút,

  • v interiérovom alebo inak uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút,

  • spoločne v dopravnom prostriedku a cestovali dlhšie ako 15 minút,

  • v kontakte bez prekrytia horných dýchacích ciest a pozitívna osoba kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Výnimku z karantény, v prípade výskytu pozitívnej osoby v triede, si môžu uplatniť deti, ktoré prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní na základe výsledku PCR testu, Ag testu alebo testu na protilátky, ak sa u nich nevyskytujú klinické príznaky. 

 

Odporúčame, aby takýto stav rodič oznámil na začiatku školského roka prostredníctvom Oznámenia o výnimke z karantény, dostupné tu: Oznámenie_o_výnimke_z_karantény.docx

 

Deti v materskej škole majú výnimku z povinnosti nosiť rúško. Vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a písomným vyhlásením o  bezpríznakovosti, ktoré je uvedené vyššie. Na komunikáciu externých osôb s materskou školou sa využíva dištančný spôsob v čase konzultačných hodín. 

Vážení rodičia,

 

plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude musieť každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane): – dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,


 dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,


 dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,


 nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona,


 dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.

O zmene výšky mesačného poplatku a poplatkoch za stravu Vás budeme informovať  po porade riaditeľov škôl, ktoré sa bude konať 30.08.2021.

 

Ostatné poplatky, ktoré je zákonný zástupca povinný uhradiť nájdete na oranžovej bočnej lište pod názvom POPLATKY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Prečítajte si Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 5/2021

o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.

 

VZN č.5/2021

Oznamujeme rodičom, ktorých deti nastúpili do materskej školy a elokovaného pracoviska od 08.02.2021, aby si kontrolovali dátum posledného testovania.


Antigénové testovanie platí sedem dní. Po siedmich dňoch je zákonný zástupca povinný opäť predložiť čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie dátum posledného testovania. V prípade, že rodič nemá možnosť si tlačivo vytlačiť, službukonajúce učiteľky vám ho poskytnú.

Ďakujeme.

1 2 3 6

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt