Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

OZNAM

 

Riaditeľka Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, oznamuje zákonným zástupcom, že podľa § 28a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vydaniu rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predchádza predloženie nasledovných dokladov zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia:


– písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
– písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast 
– informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.


Žiadam zákonných zástupcov, aby do konca mája 2022 nahlásili riaditeľke školy deti, ktoré v školskom roku 2022/2023 budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a vyzdvihli si tlačivá k vydaniu
rozhodnutia.

 

Jana Klebanová, riaditeľka školy

USMERNENIE K PREVÁDZKE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN


Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove oznamuje rodičom, že na základe usmernenia zriaďovateľa bude prevádzka v materskej škole počas letných prázdnin zabezpečená takto:


Mesiac júl:
elokované pracovisko Bokša – zatvorené
MŠ Matice slovenskej 740/7, Stropkov: otvorená od 01.07.2022 do 22.07.2022 /vrátane/


Mesiac august:
elokované pracovisko Bokša – zatvorené
MŠ Matice slovenskej 740/7, Stropkov: zatvorená
MŠ Andreja Hlinku 1726/27, Stropkov: otvorená od 01.08.2022 do 19.08.2022 / vrátane/


Žiadame rodičov, aby záujem o obidve materské školy nahlásili triednym učiteľkám.

Termín nahlásenia: do 03.06.2022

kisspng-child-cartoon-royalty-free-children-5ab82d352aa8f9.1319170715220196371747

Majáles v Bokši

Ako prežili majáles obláčiky v Bokši- nakuknite do fotogalérie triedy

kisspng-love-heart-love-heart-romance-clip-art-picture-of-red-heart-5aaeb718420cb8.8640685015213995762706

Oslavy Dňa matiek- nové!

Oslavy v triede Obláčiky Aj do triedy Obláčiky boli pozvané drahé mamy, lebo sú pre svoje deti viac ako drahokamy. Tešili sa, radosť mali aké im ich ratolesti ku ,, Dňu matiek” milé prekvapenie dali.   text: p. uč Alenka [ngg src="galleries" ids="1046" display="basic_thumbnail"]   Oslavy v triede sedmokrásky [ngg src="galleries" ids="1042" display="basic_thumbnail"] Oslavy v triede […]

5a1ca04d6ea101.4230984015118254854531

Zápis do materskej školy

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023   Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove v zmysle zákona č. 245/2022 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov oznamuje, že:   zápis detí do materskej školy  na školský rok 2022/2023  sa uskutoční od  2. mája  […]

USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA
COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE

 

 

 

Prosíme rodičov, aby od pondelka odovzdávali písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 10.05.2022, ktoré si stiahnete kliknutím na ikonu nižšie

 

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školskéhozariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 

platné od 04.05.2022

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt