Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

1. september 1968 je dátum, ktorý ostrou ceruzkou vryl do kalendára počiatok fungovania materskej 1. september 1968 je dátum, ktorý ostrou ceruzkou vryl do kalendára počiatok fungovania materskej školy. Vtedy to bolo spoločné zariadenie materská škola a detské jasle, ktoré prevádzkovalo 3 triedy školy. Vtedy to bolo spoločné zariadenie materská škola a detské jasle, ktoré prevádzkovalo 3 triedy materskej školy a 4 oddelenia detských jaslí pod vedením riaditeľky Veroniky Andrejkovej a vedúcej DJ materskej školy a 4 oddelenia detských jaslí pod vedením riaditeľky Veroniky Andrejkovej a vedúcej DJ Margity Kudičovej. Zariadenie začalo písať svoju skromnú históriu všednými i nevšednými udalosťami. Margity Kudičovej. Zariadenie začalo písať svoju skromnú históriu všednými i nevšednými udalosťami.


V roku 1975 do funkcie riaditeľky MŠ nastúpila Vilma Rosiválová, ktorá v tejto funkcii pôsobila do roku 1979. Situácia v materskom školstve sa zmenila v 80-tych rokoch, kedy počet detí v MŠ výrazne stúpol. V roku 1975 do funkcie riaditeľky MŠ nastúpila pani Anna Balogáčová. MŠ už v tomto období prevádzkovala 5 tried MŠ a 3 oddelenia jaslí.

V roku 1992 sa škola vyformovala do dnešnej podoby. Detské jasle boli zrušené a z bývalých oddelení jaslí boli zriadené triedy materskej školy. Dnes navštevuje našu materskú školu 156 detí, o ktoré sa stará 15 kvalifi kovaných učiteliek. Neoddeliteľnou súčasťou pracovného kolektívu je 10 prevádzkových zamestnancov, ktoré sa v plnej miere podieľajú na realizácii koncepcie školy. Výchova deti predškolského veku nie je ľahká ani jednoduchá. Učiť sa dá rozumom, ale vychovávať najmä príkladom. Celé predchádzajúce obdobie nás presvedčilo, že výchova v materskej škole sa uberala správnym smerom. Kto pracuje s deťmi pochopí, že duša učiteľa starne pomalšie, pretože jeho telo oživuje myseľ neustálym premýšľaním ako obohatiť život detí. Akákoľvek práca v prospech detí nesmie padnúť zaťažko a naplnenie ich potrieb a požiadaviek musí byť prvoradé. Koľko dobra a lásky vložíme do vzťahov, toľko dobra a lásky sa nám vráti. Každý na to musí osobnostne, sociálne aj profesionálne dozrieť.

Verím, že ešte veľa detí v našej materskej školy prežije krásne chvíle pod vedením pedagógov, ktorých stále hreje láska k deťom a predsavzatie vo vedomí, že plnia zodpovednú úlohu pri výchove mladej generácie. Sme si vedomé toho, že naša práca, je poslaním, ktorého cieľom je vynaložiť úsilie, aby sme okolo seba videli šťastné a spokojné detské úsmevy a zdravím a šťastím kypriace detské tváričky. To stojí za to.

Potešiteľné je, že pri uskutočňovaní našich zámerov škola nezaostáva osamotená. Preto ďakujeme všetkým, ktorí našu školu berú vážne a podporujú ju svojim konaním a správaním. Vďaka ľuďom, ktorí dokázali a dokážu spraviť pre radosť a zdravie iných i čosi viac. Vďaka všetkým zamestnanom, ktorí venovali škole roky svojo života, svoje nápady, myšlienky, časť svojho srdca.

Zároveň by som sa chcela poďakovať zamestnancom MsÚ v Stropkove, OŠaK, ŠÚ, Výboru ZRPŠ, Rade školy a ďalším za doterajšiu spoluprácu pri riešení naliehavých a aktuálnych úloh v oblasti výchovy a vzdelávania našej najmladšej generácie. V popredí výchovy vždy ostáva láska k deťom. Správajme sa preto k nim tak, ako chceme, aby sa ony v budúcnosti správali k nám.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt