Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Poplatky

Pranie posteľnej bielizne  8,- €

 

Hygienické potreby (tekuté mydlá, toaletný papier, hygienické vreckovky)  5,- €

 

Tieto poplatky sú na celý školský rok 2019/2020.

Poplatky je potrebné uhradiť do konca septembra učiteľkám v jednotlivých triedach.

Vedúca školskej jedálne oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa, aby si pozorne prečítali zápisný lístok a do 6.9.2019 ho odovzdali vedúcej školskej jedálne.

 

 ZÁPISNÝ LÍSTOK

Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov materskej školy prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v súlade s § 28 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

 

Za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Matice slovenskej 740/7, Stropkov prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v triede s celodennou starostlivosťou mesačne na jedno dieťa sumou 5,50 €.

 

Výška príspevku na jedno dieťa je určená zriaďovateľom školy, a to VZN 1/2015. Tento príspevok sa uhrádza aj v prípade, ak dieťa v rozhodujúci mesiac navštívi MŠ jeden deň. V školskom roku 2019/2020 pri platbách za výchovný poplatok je možné uhrádzať výchovný poplatok iba formou platby cez internetbanking:

 

IBAN: SK29 0200 0000 0032 2109 0453

mesačne v sume 5,50€

 

Pri zadávaní trvalého príkazu zákonný zástupca uvádza meno a priezvisko dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhradiť za bežný mesiac najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Septembrová platba (výchovný poplatok za mesiac september konkrétneho kalendárneho roka ) musí prebehnúť na účet už v mesiaci august v danom roku.

 

Vzhľadom k tomu, že MŠ je rozpočtová organizácia, decembrový výchovný poplatok musí byť odvedený na účte do 30. novembra. Januárová platba v novom kalendárnom roku nesmie prebehnúť na účet materskej školy v decembri, ale až v januári. Preto je v januári potrebné uhradiť platbu dvakrát – za január a za február.

 

Ďalším spôsobom platby, pre časté pripomienky rodičov ohľadom bankových poplatkov je možnosť uhradiť poplatok v sume 22,-€ jednorázovo – mesiace september, október, november, december a v mesiaci január uhradiť ďalšiu platbu v sume 38,50,-€ za zvyšné mesiace – január, február, marec, apríl, máj, jún a jeden mesiac letných prázdnin.

 

V zmysle § 28 ods. zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa príspevok neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:

a) dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (za takéto dieťa sa považuje dieťa, ktoré k 1. septembru príslušného kalendárneho roka dosiahlo vek 5 rokov),

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona NR SR č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Oznamujeme rodičom, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019, ktoré bolo schválené MZ v Stropkove, sa s účinnosťou od 1. septembra 2019 mení výška stravného v materskej škole na 1,45 €/deň (0,36 €– desiata, 0,85 € – obed a 0,24 € olovrant)

 

Prosíme rodičov novoprijatých detí, aby si zadali trvalé príkazy na číslo účtu:

IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457 (potravinový účet)

V sume = 29,- €/mesačne

 

Pri zadávaní trvalého príkazu prosíme rodičov uviesť meno a priezvisko dieťaťa. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019: zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo dospelá osoba je povinná príspevok na stravu za bežný mesiac uhradiť najneskôr do 16. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

 

Znamená to, že stravné sa bude uhrádzať mesiac dopredu. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na tel. čísle: 0915 554232 Gondeková-vedúca ŠJ

 

Na základe podmienok pri poskytnutí stravovania formou dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dotácia sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu.

Dotácia sa od 01.01.2019 poskytuje:

a)na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ,

b)na dieťa vo veku od 2 –5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

 

Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,25 € dieťa/deň.

 

Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa do MŠ.

Vedúca ŠJ zároveň upozorňuje zákonných zástupcov tých detí, ktoré už materskú školu navštevujú, aby sa telefonicky informovali o platbách na mesiac september z dôvodu vysokých preplatkov u niektorých detí.

Oznamujeme rodičom MŠ Matice slovenskej a MŠ Andreja Hlinku, ktorí prihlásili svoje dieťa do MŠ na mesiac august 2019, aby si pri príchode do MŠ všímali menné zoznamy detí. Počas mesiaca august budú v prevádzke 4 triedy. Triedy sú rozdelené podľa vekových kategórií.

V pavilóne A budú:

V triede snežienky budú umiestnené deti 4 – 5ročné a deti 5 – 6 ročné z triedy zvončeky  a snežienky, časť detí z MŠ A. Hlinku a MŠ Bokša

V triede margarétky budú umiestnené deti 4 – 5ročné a deti 5 – 6 ročné z triedy margarétky a konvalinky, časť detí z MŠ A. Hlinku a MŠ Bokša

V pavilóne B budú   v prevádzke triedy sedmokrásky a fialky.

V týchto triedach budú umiestnené deti 3 – 4 ročné a 2 – 3 ročné.

Zároveň oznamujeme rodičom, že platby za stravu a výchovný poplatok sa budú uhrádzať takto:

Stravné: = 15,68 € (14 pracovných dní)

IBAN:  SK11 0200 0000 0032 2103 6457

Výchovný poplatok: = 5,50 €

IBAN:  SK29 0200 0000 0032 2109 0453

Pri zadávaní trvalého príkazu prosíme rodičov uviesť meno a priezvisko dieťaťa. 

Uhradiť najneskôr do 6.dňa v mesiaci – t.j. do 6.8.2019

V prípade nejasností ohľadom uhrádzania platieb môžete kontaktovať vedúcu    ŠJ – 0915 554 232   

Prečítajte si prosím informáciu o zmene zákona č.544/2010 Z.z o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1.1.2019

kliknite prosím na TENTO ODKAZ

Nezabudnite uhradiť poplatky za pranie posteľného prádla a hygienické potreby. Termín vyplatenia je do konca mesiaca september. Uhradiť poplatok môžete učiteľkám v jednotlivých triedach.

Ďakujeme.

Upozorňujeme rodičov detí, ktoré k 31.08.2018 dovŕšili vek 5 rokov, aby si pozastavili v bankových inštitúciách platby za výchovný poplatok 5,50 € (bývalé triedy margarétky a konvalinky).

Podľa školského zákona sa na dieťa predškolského veku tento poplatok nevzťahuje.

Upozorňujeme rodičov, ktorí platia výchovný príspevok 5,50 €, aby si ustriehli januárovú platbu, pretože Materská škola je rozpočtovou organizáciou.

Z tohto dôvodu sa nedá januárová platba platiť v decembri, ale platí sa až v novom kalendárnom roku – JANUÁR 2018.

Materská škola nebude januárovú platbu akceptovať v decembri, preto v prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete  informovať u vedúcej ŠJ , rovnako aj o vašich platbách. Rodičia boli o tomto probléme informovaní na triednych aktívoch.

POZOR: netýka sa to poplatku za stravu, týka sa to len platby za výchovný príspevok.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt