Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

dandy

1 2 3 10

Dňa 18.5  zavítali do materskej školy, do  tried Zvončeky a Konvalinky zamestnanci Podduklianskeho osvetového strediska a tanečníci súboru Makovica. Cieľom metodickej návštevy bolo oboznámiť deti s témou”Ako sa obliekali prarodičia”. Dopoludnie plné tanca, spevu a zaujímavých informácií sa deťom veľmi páčilo.

foto: p. uč Anička

4.5.2023 sa deti zúčastnili Dňa otvorených dverí na hasičskej stanici v Stropkove a mali možnosť oboznámiť sa s prácou hasičov, pozrieť si techniku, aj vidieť hasičov v akcii pri hasení požiaru.

Ďakujeme za pozvanie  Súkromnej základnej umeleckej škole. Deťom sa na návšteve veľmi páčilo a užili si všetky aktivity, ktoré si učitelia tejto školy pre deti pripravili. 

Pri príležitosti osláv sviatku Dňa matiek pozývame všetky mamičky na besiedky, ktoré sa budú konať v nasledovných termínoch v jednotlivých triedach.

 

fialky: 16.05.2023

snežienky: 18.05.2023

margarétky: 23.05.2023

zvončeky: 17.05.2023

konvalinky: 16.05.2023

 

Čas konania besiedok: 15:30 hod v jednotlivých triedach.

 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás

PODÁVANIE ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

 

Riaditeľka Materskej školy Matice slovenskej 740/7 v Stropkove  oznamuje: termín, postup a  podmienky zápisu detí do materskej školy.

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 bude prebiehať  v súlade s platnou legislatívou   v týchto termínoch:

 

 3. mája 2023 v čase od :  09.00 hod.  do 16.30 hod.

4. mája 2023 v čase od :  09.00 hod.  do 16.30 hod.

 

Okrem vyššie uvedených dní bude zápis prebiehať celý mesiac máj.

 

PRIJÍMACÍ POSTUP :

 1. vyplnenie žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie 2023, ktorú si stiahnete  TU
 2. podpísanie obidvoma zákonnými zástupcami;
 3. potvrdenie žiadosti všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní;
 4. vyplnenú žiadosť doručiť  osobne, mailom, poštou;
 5. prevzatie rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa v materskej škole;
 6. rozhodnutia o prijatí  budú rodičom vydané  do 30.júna 2023 (sledovať webové sídlo).

1.Postup pri osobnom doručení :

Vypísanú žiadosť s podpismi oboch zákonných zástupcov, potvrdenú  pediatrom s aktuálnym dátumom rodič osobne prinesie v čase zápisu do materskej školy(Pri zápise predloží rodný list dieťaťa k nahliadnutiu a kontrole osobných údajov).

 

2.Postup pri zaslaní emailom:

Žiadosť vyplňte, podpíšte obaja rodičia, potvrďte u pediatra, oskenujte a pridajte ako prílohu PDF + scan  rodného listu a zašlite na email skolka.mslovenskej@gmail.com.

 

3.Postup pri zaslaní žiadosti poštou  na adresu školy:Materská škola Matice slovenskej 740/7, 091 01 – priložiť žiadosť a scan rodného listu.

 

 

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;

 • ak ide o dieťa s diétnym programom, zdravotnými ťažkosťami, predloží jeho zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie lekársku dokumentáciu – vyjadrenie lekára špecialistu.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

 • Do materskej školy sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Prijímanie detí mladších ako tri roky bude v súlade so školským zákonom výnimočné.

 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa s trvalým pobytom v Stropkove v materskej škole, ktorá je zriaďovateľom vo VZN mesta Stropkov určená ako spádová, ak sa rodič nerozhodne inak a riaditeľka danej materskej školy na základe voľných kapacít ho prijme.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy bude postupovať v zmysle schválených ostatných podmienok na prijatie dieťaťa a pri prijímaní uprednostní:

 

1. deti s trvalým pobytom v Stropkove, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
2.deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
3.deti, ktoré budú plniť povinné vzdelávanie pred dovŕšením 5 rokov veku (pri splnení všetkých podmienok),
4.deti, ktoré dovŕšili 4 roky veku k 1.septembru 2023,
5.deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku k 1.septembru 2023,
6. deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31. 12. 2023.

Prišlo pozvanie od detí zo ZŠ Komenského vo Svidníku na rozprávku Tri prasiatka.  V rozprávke nechýbal okrem troch prasiatok i vlk a veľa piesní, hudby a veľkého potlesku, pretože rozprávka v podaní detí ZŠ Komenského vo Svidníku sa nám veľmi páčila. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa nabudúce.

foto: p. uč Anička, Katka

Deti z tried zvončeky, konvalinky, margarétky a snežienky obdivovali, kochali sa a tešili z krásnej veľkonočnej výzdoby v našom meste. S veľkým záujmom sa zúčastnili aj výstavy kraslíc a veľkonočných dekorácii v MsKS, kde si deti z tried konvalinky a margarétky prebrali ceny za účasť v súťaži ,,Maľované vajíčko.”

text a foto: p. uč Aďka

Morena, Morena, obila si kolená.
Prichystali sme ťa, odeli sme ťa,
zapálili sme ťa, zahodili sme ťa.

 

text a foto: p. uč Aďka

Veľmi pekné výkony podali malí recitátori z tried fialky, snežienky, margarétky, zvončeky a konvalinky v prednese poézie, v súťaži Mám básničku na jazýčku. Deti tichúčko počúvali veľmi pekné básne v podaní svojich kamarátov z tried.

 

I. miesto Zarka Baranová – trieda konvalinky

II. miesto: Deniska Vargová – trieda margarétky

III. miesto: Markétka Ssaloňová – trieda zvončeky

 

Všetky deti, ktoré sa zúčastnili boli taktiež odmenené diplomom, omaľovánkou a sladkým prekvapením.

 

1 2 3 10

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt