Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

PLATBY NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Stravné: 29 €
Číslo účtu za stravné: IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457
Výška stravného je na 1. deň 1,45 € a platba 29 € je rozpočítaná na celý školský rok 10 mesiacov od 09/2022 do 06/2023
Stravné sa uhrádza do 16. dňa predchádzajúceho mesiaca podľa VZN Mesta Stropkov. Do poznámky vždy uviesť meno a priezvisko stravníka.

Za výchovu a vzdelávanie: 10 €
Účet za výchovu a vzdelávanie: IBAN: SK29 0200 0000 0032 2109 0453
Predškoláci (za predškoláka sa považuje dieťa, ktoré dovŕšilo k 31.08.2022 vek 5 rokov) príspevokza výchovua vzdelávanie neplatia! Sú to deti v poslednom ročníku. Príspevok za výchovu a vzdelávanie uhradiť do 10. dňa v mesiaci a do poznámky vždy uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Platby za mesiac september uhradiť najneskôr do 10.09.2022!

Rodičia, ktorých deti sú v hmotnej núdzi nech osobne nech donesú potvrdenie z ÚPSVaR vedúcej ŠJ.

Všetky novoprijaté deti musia  doniesť v prvý deň školského roka zákonným zástupcom vyplnený zápisný lístok na stravu. Vyplnené tlačivo môžete  odovzdať ráno pri odovzdávaní dieťaťa  v triede pani učiteľke.

Pri zadávaní platby prosíme zákonných zástupcov uviesť meno a priezvisko dieťaťa. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktuje na mobilné čísla:
0903 428 289 Klebanová – riaditeľka MŠ
0915 554 232 Gondeková – vedúca ŠJ

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument Zelená otvoreným školám, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

 

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

 

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

 

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka 

 

Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
Vyhláška Ministerstva školstva
Vyhláška o materských školách
Vyhláška o materských školách

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt