Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

DEŇ DETÍ

 

Zajtra  všetky deti MŠ Matice slovenskej  strávia dopoludnie pri príležitosti osláv sviatku Dňa detí na ihrisku MŠK Stropkov a zmerajú si sily v rôznych športových disciplínach. Prosíme rodičov, aby deťom zabezpečili športové oblečenie a športovú obuv.

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, oznamuje rodičom, že na základe usmernenia zriaďovateľa materských škôl  mesta Stropkov bude prevádzka počas letných prázdnin zabezpečená nasledovne:


MESIAC JÚL 2023:
Elokované pracovisko Bokša– zatvorené
Materská škola Matice slovenskej 740/7, Stropkov – zatvorená


MESIAC AUGUST 2023:
Elokované pracovisko Bokša– zatvorené


MŠ Matice slovenskej 740/7, SP – otvorená od 01.08.2023 do 18.08.2023 (vrátane)


Prevádzka v MŠ Andreja Hlinku bude v čase od 03.07.2023 do 21.07.2023 (vrátane)


Žiadame rodičov, aby záujem o obidve materské školy zapísali do tabuliek v jednotlivých šatniach.

Termín na zapísanie dieťaťa: do 15. júna 2023!!!

 

Prevádzka v materskej škole a elokovanom pracovisku začne 4. septembra 2023.

 

OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MŠ

v školskom roku 2023/2024 kliknutím na ikonu nižšie

 

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, oznamuje  zákonným zástupcom, že podľa § 28a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vydaniu rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predchádza predloženie nasledovných dokladov zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

Formulár tlačiva na stiahnutie: TU

  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

Formulár tlačiva na stiahnutie: TU

 

Žiadam zákonných zástupcov,  aby do konca mája 2023 nahlásili riaditeľke školy deti, ktoré v školskom roku 2023/2024 budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a vyzdvihli si tlačivá k vydaniu rozhodnutia.

DOD

4.5.2023 sa deti zúčastnili Dňa otvorených dverí na hasičskej stanici...

Čítať ďalej

 

 

OZNAM – ZMENY V POPLATKOCH

 

Upozorňujeme na zmenu poplatkov platnú od 1.3.2023!

Na základe VZN č.3/2023 schváleného MsZ v Stropkove s platnosťou od 01.03.2023 sa menia poplatky za stravu a výchovný poplatok

(kliknite na ikonu)

 

Kliknite na ikonu

 

 

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

 

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

 

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka 

 

Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
Vyhláška Ministerstva školstva
Vyhláška o materských školách
Vyhláška o materských školách

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt