Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove v zmysle zákona č. 245/2022 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov oznamuje, že:

 

zápis detí do materskej školy  na školský rok 2022/2023  sa uskutoční od  2. mája  do 31. mája 2022.

 

Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie  si zákonný zástupca môže stiahnuť na webovom sídle  materskej školy – www.msmssp.sk, alebo si ho môže osobne vyzdvihnuť v kancelárii riaditeľky materskej školy v dňoch od 02.05.2022 do 31.05.2022 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Žiadosť o prijatie  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorého súčasťou je aj lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a ktoré obsahuje aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa je možné doručiť:

  • osobne (v kancelárii riaditeľky/zástupkyne materskej školy)

  • poštou na adresu (Materská škola, Matice slovenskej 740/7, 091 01 Stropkov)

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t. j. deti, ktoré  dosiahli 5 rokov veku k   31.08.2022 podľa VZN mesta Stropkov o spádových  materských školách;

  • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;

  • deti, ktoré nedovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2022 môžu byť výnimočne prijaté  na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ, ak zákonný zástupca  o to požiada riaditeľstvo materskej školy a k žiadosti  predloží  súhlasné  vyjadrenie príslušného zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára  pre deti a dorast;

  • deti, ktoré dovŕšili 4 roky veku;

  • deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku;

  • deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31. 12.2022;

  • prijímanie detí mladších ako 3 roky bude v súlade so školským zákonom výnimočné.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt