Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov materskej školy prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v súlade s § 28 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

 

Za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Matice slovenskej 740/7, Stropkov prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v triede s celodennou starostlivosťou mesačne na jedno dieťa sumou 5,50 €.

 

Výška príspevku na jedno dieťa je určená zriaďovateľom školy, a to VZN 1/2015. Tento príspevok sa uhrádza aj v prípade, ak dieťa v rozhodujúci mesiac navštívi MŠ jeden deň. V školskom roku 2019/2020 pri platbách za výchovný poplatok je možné uhrádzať výchovný poplatok iba formou platby cez internetbanking:

 

IBAN: SK29 0200 0000 0032 2109 0453

mesačne v sume 5,50€

 

Pri zadávaní trvalého príkazu zákonný zástupca uvádza meno a priezvisko dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhradiť za bežný mesiac najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Septembrová platba (výchovný poplatok za mesiac september konkrétneho kalendárneho roka ) musí prebehnúť na účet už v mesiaci august v danom roku.

 

Vzhľadom k tomu, že MŠ je rozpočtová organizácia, decembrový výchovný poplatok musí byť odvedený na účte do 30. novembra. Januárová platba v novom kalendárnom roku nesmie prebehnúť na účet materskej školy v decembri, ale až v januári. Preto je v januári potrebné uhradiť platbu dvakrát – za január a za február.

 

Ďalším spôsobom platby, pre časté pripomienky rodičov ohľadom bankových poplatkov je možnosť uhradiť poplatok v sume 22,-€ jednorázovo – mesiace september, október, november, december a v mesiaci január uhradiť ďalšiu platbu v sume 38,50,-€ za zvyšné mesiace – január, február, marec, apríl, máj, jún a jeden mesiac letných prázdnin.

 

V zmysle § 28 ods. zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa príspevok neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:

a) dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (za takéto dieťa sa považuje dieťa, ktoré k 1. septembru príslušného kalendárneho roka dosiahlo vek 5 rokov),

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona NR SR č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt