Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamujeme rodičom, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019, ktoré bolo schválené MZ v Stropkove, sa s účinnosťou od 1. septembra 2019 mení výška stravného v materskej škole na 1,45 €/deň (0,36 €– desiata, 0,85 € – obed a 0,24 € olovrant)

 

Prosíme rodičov novoprijatých detí, aby si zadali trvalé príkazy na číslo účtu:

IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457 (potravinový účet)

V sume = 29,- €/mesačne

 

Pri zadávaní trvalého príkazu prosíme rodičov uviesť meno a priezvisko dieťaťa. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019: zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo dospelá osoba je povinná príspevok na stravu za bežný mesiac uhradiť najneskôr do 16. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

 

Znamená to, že stravné sa bude uhrádzať mesiac dopredu. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na tel. čísle: 0915 554232 Gondeková-vedúca ŠJ

 

Na základe podmienok pri poskytnutí stravovania formou dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dotácia sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu.

Dotácia sa od 01.01.2019 poskytuje:

a)na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ,

b)na dieťa vo veku od 2 –5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

 

Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,25 € dieťa/deň.

 

Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa do MŠ.

Vedúca ŠJ zároveň upozorňuje zákonných zástupcov tých detí, ktoré už materskú školu navštevujú, aby sa telefonicky informovali o platbách na mesiac september z dôvodu vysokých preplatkov u niektorých detí.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt