Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

O Z N A M  O  ZÁPISE  DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove   oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ  na školský rok 2017/2018  sa uskutoční v dňoch  22.-23.5. 2017 od  8.00 do 16.00 hod. v budove MŠ.

Formulár  žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v si môžete stiahnuť TU:

alebo si tlačivo  žiadosti v  mesiaci máj môžete  vyzdvihnúť  v materskej škole.

Vypísanú žiadosť  potvrdí detský lekár a zákonný zástupca ju  doručí do  materskej školy v termíne od 22.mája do 23.mája 2017 denne od 8.00 do 16.00hod.

Dátum podania žiadosti musí byť totožný s dátumom lekárskeho potvrdenia.

Forma a priebeh zápisu:

  • zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca), prípadne rodič  s dieťaťom,
  • zákonný zástupca predloží na zápise vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, jej súčasťou  je  aj  lekárske  potvrdenie,
  • žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi ,
  • zákonný zástupca predloží rodný list dieťaťa alebo zdravotnú kartičku poistenca

(k nahliadnutiu na overenie správnosti údajov).

Podmienky prijatia:

Do materskej školy sa prijímajú:

  • prednostne deti, ktoré k 1. septembru 2017 dovŕšili 5 rokov,
  • prednostne deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa základnej školy o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa,
  • prednostne deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom  rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa základnej školy o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa,
  • deti, ktoré k 1. septembru 2017 dovŕšili 3 roky,
  • do materskej školy sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne aj deti od dvoch rokov veku, ktoré majú zvládnuté základné hygienické návyky a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z  pohára, použije WC, oblečie základné časti odevu) tieto deti budú prijaté, len ak nebude naplnená kapacita školy,
  • ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k žiadosti je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Priebežne, mimo zápisu, možno dieťa  prijať do materskej školy, ak nie je po  zápise naplnená kapacita školy a sú ešte voľné miesta.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy zverejní riaditeľka materskej školy  najneskôr do 30.júna  2017 poštou na adresu trvalého bydliska.

Stropkov,   2. mája 2017

Mgr. Jana Klebanová
riaditeľka školy

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt