Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamujeme rodičom, že v školskom roku 2015/2016 budú hradiť tieto poplatky:

poplatok za pranie posteľnej bielizne na celý školský rok: 8 € – tento poplatok je potrebné zaplatiť učiteľkám v triede do konca mesiaca september

poplatok za hygienické potreby na celý školský rok: 4€ – tento poplatok je potrebné zaplatiť učiteľkám  v triede do 10. septembra

poplatok za výchovu a vzdelávanie:  Výška príspevku na jedno dieťa je určená  zriaďovateľom  školy. Mestské zastupiteľstvo v Stropkove na svojom zasadnutí dňa 15.03.2013 v súlade s § 6 Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo VZN mesta Stropkov č. 1/2013 a s účinnosťou od 01.04.2013  určuje výšku príspevku zákonného zástupcu  mesačne na jedno dieťa 5, 50 €. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, a to aj v prípade, ak dieťa v rozhodujúci mesiac navštívi materskú školu čo len jeden deň. Mesačný príspevok sa uhrádza vedúcej školskej jedálne, alebo úhradou cez účet VÚB.
Rodičia, ktorí sa rozhodnú pre platbu cez službu internetbanking :

Poplatok za výchovu a vzdelávanie: 5,50 €  (mesačne)  uhradia na  číslo účtu: 322 109 0453/0200 – je potrebné zadať 10 opakovaných platieb do 30. júna 2016

Pri platbe internetbanking nezabudnite vždy uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Vedúcej ŠJ  zákonný zástupca predkladá lekárske potvrdenie, v prípade, že dieťa MŠ  nenavštevuje 30 po sebe nasledujúcich dní. Na základe toho, je rodič pozbavený povinnosti platiť mesačný príspevok na daný mesiac.

Upozorňujeme rodičov, že príslušný školský rok začína podľa pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR od 1.9.2015 a končí 31.8.2016. Z tohto dôvodu sa za 5 ročné dieťa považuje dieťa, ktoré k 31.8 tohto roka dovŕšilo vek 5 rokov a považuje sa za dieťa predškolského veku,  na toto dieťa sa nevzťahuje výchovný poplatok.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt