Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

V zmysle VZN 4.1/2015  Čl. V

VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

1) Za pobyt dieťaťa v Materskej škole Matice slovenskej 740/7, Stropkov prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v triede s celodennou starostlivosťou mesačne na jedno dieťa sumou 5,50 €.

za výchovný poplatok: IBAN: SK29 0200 0000 0032 2109 0453 mesačne v sume 5,50€ – pri zadaní trvalého príkazu prosíme rodičov uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Výchovný poplatok neuhrádzajú iba rodičia detí, ktoré sú v hmotnej núdzi na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a rodičia, ktorých dieťa k 31.8 2017 dovŕšilo piaty rok veku.
Príspevok rodič neuhrádza aj v tom prípade, ak dieťa nenavštevuje materskú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom – potvrdením od lekára.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhradiť za bežný mesiac najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, to znamená, že výchovný poplatok sa bude uhrádzať v posledný deň predchádzajúceho mesiaca. Januárová platba musí prebehnúť na účet až v mesiaci január 2017, nakoľko MŠ je rozpočtová organizácia.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt