Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Vážení rodičia,


zoznamy detí na školský rok 2021/2022 nájdete v deň nástupu do MŠ na dverách jednotlivých tried. Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, a preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny, ktoré pre nás znamenajú značné problémy v organizácii školského roka. Je v plnej kompetencii riaditeľky školy ako rozdelí triedy a prerozdelí deti do jednotlivých tried. Žiadame rodičov novoprijatých detí, aby si zapamätali číslo rozhodnutia. Vzhľadom k tomu, že sa ešte rodičia neoboznámili s obsahom tlačiva na spracovanie osobných údajov dieťaťa, nebude možné zverejniť na zoznam meno a priezvisko dieťaťa. Ako meno a priezvisko bude v mennom zozname číslo rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy.

 

Deti do MŠ potrebujú:

prezuvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou (klasické papuče, nie crocsy!!!),  pyžamo, náhradné oblečenie – spodnú bielizeň, tielko, tričko, ponožky, tepláky (pre všetky deti) a hrebeň – všetky veci  označte menom a priezviskom – predídeme tak hľadaniu vecí.

 

V priebehu školského roka je možné preukázať sa dokladom o hmotnej núdzi a životnom minime vždy do 10. dňa v   mesiaci,  školné sa prestáva platiť a poplatok za stravu sa upraví od nasledujúceho mesiaca.


Nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, nápoje všetko majú zabezpečené v materskej škole.


Šatne pri jednotlivých triedach nie sú miestom pre uskladňovanie detských kolobežiek, bicyklov.


Rodič zabezpečí a odovzdá učiteľke  pre dieťa rúško, zabalené a označené menom v prípade výskytu Covid 19 v triede.         

                      
Deti je potrebné priviesť do 8.30 hod. – neskorší príchod vážne narúša našu výchovno-vzdelávaciu činnosť a denný režim ; v prvý týždeň v čase adaptácie je dobré prísť po deti skôr, teda po 15.00 hod.


Všetky triedy sú v prevádzke od 6. 30 – 16. 30,  telefonický kontakt : 054/742 2362; 0903 428 289


Deti, ktoré bez ospravedlnenia do materskej školy nenastúpia do 10. septembra 2021 budú  nahradené inými  deťmi.

Pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov, rodič predkladá  tlačivo –  písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.


Všetky ostatné pokyny a informácie Vám postupne poskytnú triedne učiteľky.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt